شهریار زاهدان
ویژه اخبار وتلنگرهای اجتماعی وسیاسی
درباره وبلاگ


مرا همین میز است ولب تاب و این عینک

هنوز دیزی و سبزی و لقمه ای سنگک

کنم مراجعه ماهی اگر به خود پرداز

کفاف روزی مارا دهد همان قلّک

مدیر وبلاگ : غلام محمد خلیلی
مطالب اخیر
نظرسنجی
آیاشما از عملكرد تیم ملی فوتبال راضی هستید؟







بیش ازیكسال است كه عناوین اداری بعضی ازفرمانداریهای استان تغییر وبه یك درجه بالا تر ارتقاء یافته است، یعنی به سه فرمانداری شهزستانهای چابهار، ایرانشهر وزابل عنوان فرمانداری ویژه اطلاق و شخص فرمانداران سه گانه نیز به معاون استاندار تغییرنام یافته اند وحتی تابلوهایی نیز برای این ویژگیها درسر درب سه فرمانداری مذكور بالا رفته است.




ادامه مطلب


نوع مطلب : سیاسی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


همش این واونومحكوم میكنیم وخرابی سیستان رابه گردن دیگران میندازیم، وخودمان هیچ كاری برای سیستان درحال احتضارنمی كنیم ، فقط نق می زنیم ، روزی خانواده علم و خزیمه علم رو مسئول خرابی سیستان می دانستیم، یكروز استانداررا مسئول اوضاع بدسیستان قلمدادمی كنیم روزی نمایندگان رابی عرضه وبی لیاقت می دانیم ، گاهی وزارت خارجه ومسئول دیپلماسی كشوررامقصرخرابی سیستان میدانیم. 
گاهی وزیر...گاهی..معاون رئیس جمهور ، گاهی روسای جمهورگذشته ، گاهی هاشمی رفسنجانی ، وگاهی هم به  رئیس جمهورفعلی انتقادمیكنیم وخرابی سیستان رابه آنها نسبت میدهیم. 

ولی كمتردیده شده كه به اعمال خودمان سوای ازاعمال معنوی نگاهی بیندازیم شایدعلت العلل خودماسیستانیها باشیم؟ واقعاً فكر نمی كنید ازروزیكه تحصیل كردگان ما عافیت طلبی رادرپیش گرفتند ، ثروتمندان سیستانی سرمایه های مالی خودرابه مناطق امن وخوش آب وهوا منتقل وآنجا رابرای زندگی انتخاب كردند، ازروزیكه بزرگان راتحقیر كردیم وسران خودرادرو كردیم.   

ازروزیكه تبدیل به توده شدیم وسران هدایتگرخودرااز دست دادیم، ازروزیكه كشاورزان ما، دل به دولت بستند وتوانمندی های فردی خوددراحیاء نهرها ورودخانه هابفراموشی سپردند، ازروزیكه مردم روستائی ماكاسه ی گدایی جلوی سازمانهای حمایتی درازكردند ، از همان روزسیستان به سوی نابودی سوق یافت.  

ازآنروز تنورهای خانگی درسیستان ورجاوندكه هرروز نان تافتون گرم مهیامیساخت روبه خاموشی رفت ، ازهمان روز به بعد دیگه حاجی مؤمن های باانصاف راسیستان به خودش ندید.  

ازروزی كه بزرگان راحقیركردیم دیگه افغانی هاحرف توده های مارابرای حق آبه هامون گوش نكردندزیرا می دانند سیستان محمدرضاخانی ندارد، ابراهیم خانی ندارد ، به همین دلیل رودخانه ها و دریاچه ی ماپرازماسه بادی بود ، بادهای 120 روزه كه طراوت وآسایش رابه همراه داشت به عامل مرگ مردمانمان تبدیل شده است، خشكسالی های مكرر عامل بیكاری، فقر، فساد ومهاجرت باشندگان سیستان گردیده است.

آیامی توانیم دوباره حَشَرهای سابق رابجای بیلهای مكانیكی بی احساس وعاطفه برای لایروبی رودخانه هابسیج كنیم؟ 

آیامی توانیم سرمایه هاوسرمایه داران سیستانی را با احیای منطقه ویژه اقتصادی مجدداً به سیستان برگردانیم؟ 

آیامیتوانیم سیستانی های تحصیل كرده رابرای سكونت دائم وحتی برای یك دوره موقت به سیستان برگردانیم؟ آیامیتوانیم فرهنگ بزرگی وصاحب نفوذی طوایف رابرای رایزنی های برون مرز زنده سازیم؟

آیاما می توانیم....بله قطعاً می توانیم بشرط ایكه همه من نباشیم ، بلكه همه خدمتگذارسیستان باشیم، دعواها و حسادت های قومی وطایفه ای رو هم كناربگذاریم.




نوع مطلب : سیستان و دریاچه هامون، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
چهارشنبه 29 مرداد 1393 :: نویسنده : غلام محمد خلیلی
مبحث استیضاح وزیر علوم توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی عده ای ازمدیران غیرسیاسی  استان را نیز وادار به ورود در دسته بندی ها و كنش ها وواكنش های سیاسی نموده است بطوریكه  ظرف چندروز گذشته با وساطت های غیرضرور موجبات شك ودو دلی درآراء بعضی نمایندگان  مجلس رافراهم ساختند. 

انتشار مطالب غیرواقع وتهدید به بگم بگم لیست بورسیه ها ورانت های نمایندگان مجلس كه دیدید وشنیدید ازاساس دروغ بوده ولی دررسانه ها وسایت های طرفدار دولت بسیارمشاهده شده و میشود مردم عادی را نیز دچارسیاست زدگی كرده بود و شایعات ودروغ های شاخ دار و غیرواقع  دهان به دهان درسطح جامعه جا به جا گردید. 

مثلاً بعضی ازمسئولین دانشگاهی كه رسالت آنها حفظ آرامش جامعه دانشگاهی وفرهنگی است متاسفانه هیزم بیارمعركه شدند وجو شانتاژگرایانه  را درمحیط های اداری وغیراداری دامن زدند ، عده ای درفضای رسانه ای دولخ بادی از دروغگویی وبهتان به نیروهای ارزشی و عصاره ملت برپاكرده بودند كه انگار اینگونه استیضاح ها برای اولین باراست دركشور رخ داده  و اگرفرجی دانا ازوزارت علوم برود دنیا كان فیكون خواهدشد.

جالب ترازهمه گرد وخاكی است كه رسانه های خارجی  برای وزیر علوم  جمهوری اسلامی ایران  براه انداخته و دایه ای مهربانتراز مادرشده اند ، واقعاً چه اتفاق وتوطئه ای درپشت پرده ی دشمنان برای نظام ما طراحی شده است ، باوركنید اینها توهم نیست بلكه واقعیت هاست و ملت  هر روزنه ای راكه دشمن دراو طمع كند باید بادرایت وتدبیر مسدود وچشم نامحرم دشمن را كوركند.

درپیروی ازرهبرفرزانه انقلاب وحمایت ازدولت اعتدال گرایانه ی دكترروحانی ازرخنه ی فتنه گران درصفوف دانشجویان ودانشگاهیان باقدرت وحفظ عزت امت جلوگیری كرده به مسئولین دانشگاهی ومراگز آموزش عالی استان خودمان نیزتوصیه می كنیم وساطت های سیاسی وفعالیت های جناحی رابرای سیاستمداران بگذارند چون وقت برای رشد وتوسعه ی علمی ورفع محرومیت ازاستان تنگ است. 




نوع مطلب : سیاسی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

روز28 مردادسال .... شمسی دردفترمدیركل نشسته بودیم تقریباً همه ی كارشناسان ومسئولین گروهها ومعاون دفتر حضورداشتند ، مدیركل وقت  درآغاز جلسه علت این نشست رامعرفی معاون جدید دفتر اعلام كرد، اواضافه نمود چون  معاون فعلی بدلیل مشكلات خانوادگی منتقل تهران شده  لذا به پیشنهاد دفتر وحكم آقای استاندار معاون جدید دفتر معین و منصوب شده است.

درادامه حكم اینجانب بعنوان معاون مدیركل قرائت شد و بدنبال آن هریك ازهمكاران كه اكثرآنها فرمانداران وبخشداران ومدیران سابق استان بودنند اظهارنظر های مختلفی رامطرح كردند، اظهار نظر یكی از همكاران بایسته ی گفتن است ، ایشان درقسمتی ازمطالبش به كودتای 28 مرداد سال 1332 اشاره كرد وگفت این مناسبت كه باتاریخ انتصاب معاون جدید مقارن است جالب ودرخورتوجه است چون این روز باروحیات كودتاگرانه ی ایشان نیز همخوانی دارد ، این حرف كه موجب خنده ی حاضرین شد بنوعی توسط همكارا ن به مضاح گرفته شد ولی مدیركل بوضوح تغییر چهره داد تاجلسه بپایان رسید.

این حكم برغم اینكه اصلاً دلخواه من نبود ولی استاندارقصدداشت باگذاشتن یه نیروی باتجربه دركنارمدیركل رفاقتی اش ضعف دفتر راپوشش دهد والا دربحث احقاق حقوق خودم وبقیه دوستان قبلاً بطور مشروح باایشان گله گذاری جدی كرده بودم وچاره ای هم بجز پذیرش این حكم نداشتم ، چون توی اون دوره اصن كسی نبود حرف ماراگوش كنه ، مامتهم به جناح x بودیم اگرچه x ها هم به ما كم لطفی كردند ولی الحق والانصاف توی دوره بعد رویكردبه نیروهای ماندگار به نسبت دوره قبل واقعاً متفاوت شد.

به هرحال ازاصل مطلب دورنشیم همانروز ودرآخروقت آقای مدیركل واحد دریك گفتگوی خودمانی به نكته مطروحه توسط همكارمان درجلسه صبح  اشاره واظهارداشت : اتفاقاً ایشان به نكته ظریفی اشاره كرد چون  بارها معاونینم علیه من كودتاكردند وجانشین من شدند لذا ازشما درخواست دارم بامن اینگونه رفتارنكنید .
ازآنجائیكه مردم سیستان وبلوچستان عمدتاً درگفتارورفتارشان باصداقت اند به او جواب دادم كه ما اهل اینگونه افعال ناجوانمردانه نیستیم واونهم خیلی ازاین حرفم خوشحال شد وتاپایان كارباهم صمیمانه بودیم.

ولی دست برقضا و بحكم ویژگی های سیستم سیاسی وزارت كشور ،استاندار وقت كه وابسته به جناح y  بود تغییركرد واستانداری ازجناح x آمد وتقریباً قصدداشت همه ی مدیران راجابجا كند.
  
مدیركل  درروزای اول استقراراستاندارجدید سراغ اورفت وبدنبال آن 20 روز مرخصی گرفت و بامحول كردن امورات دفتر به حقیراستان راترك نمود، دوروز بعداستانداردفتر رامورد بازدیدقراردادودرمذاكره ای كوتاه عنوان داشت : حكم مدیركلی واحد را بنام خودت بنویس وخیلی سریع بیارامضاء كنم، من به ایشان عرض كردم اجازه بدبد مدیركل ازمرخصی برگردد بعدازطریق حوزه معاونت مالی واداری وبرنامه ریزی دستور بفرمایید تااقدام شود.

استانداراصراركرد حكم صادرشود چون مدیركل مستعفی است ورفته فكری برای خودش بكنه، بالاخره این دستور روچندروزی به تعویق انداختیم شاید ایشان این موضوع راتاپایان مرخصی مدیركل فراموش كند.

چندروز بعداستاندارمستقیماً دستورش رابه حوزه مالی واداری صادركه حكم نوشته شدوبرای امضا آماده شد، شخصاً حكم تایپ شده راخدمتشون بردم وامضاء راگرفتم ولی برای صدور نفرستادم چون حرف آقای مدیركل وكودتا كردن معاونینش درذهنم بود.

بالاخره ایشان ازمرخصی برگشتند وگفتند قبل ازمرخصی استعفامو به استانداردادم وحالا هم برای خداحافظی وانتقال وسایلم آمدم ، خلاصه ایشان خداحافظی كرد ووسائلشو هم كمك كردیم كه به شهرمورد نظرش حمل كردند بعدازآن حكم انتصاب خودم رابرای صدورارسال داشتم كه البته همین بلا سرخودم آمد یعنی درحال گذراندن مرخصی بعدازانتخابات بودم كه گفتند حكم بازنشسگی ات صادرشده وجانشینت هم مشخص شده است.

نتیجه اخلاقی:
 دنیادوروزاست یکروزبا تو یکروزبرعلیه تو ....... روزی که باتوست مغرورنشو .... روزی که برعلیه توست مایوس نشو.  





نوع مطلب : خاطرات، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


درگذشته نه چندان دور درسیستان كه آب رودخانه كم وبیش جاری بود معمولاً باشروع فصل پاییز كاركشت وزرع گندم نیز آغاز میشد  قبل از پاییز اداره آبیاری سیستان بسیاری ازانهار درجه یك مثل نهرطاهری، نهر ادیمی ، نهرشهر، نهرشیله، و.... وحتی قسمتهایی ازرودخانه سیستان رالایروبی میكرد كه میزان آب وارده به رودخانه سیستان پاسخگوی سه بلوك شیب آب (شهرستان هامون)، پشت آب(شهرستان نیمروز) وشهركی وناروئی(شهرستان زهك) باشد ، البته درآنزمان وقبل ازراه اندازی كانالهای درجه یك ودو دربخش میانكنگی (شهرستان هیرمند) آب رودخانه مشترك دائماً جاری وبعدازانقلاب هم با لایروبی رودخانه پریان داخلی وسایرانهاردرجه یك مردم این بخش كمترمشكل آب داشتند.

درسال 1361 كه حقیربخشدارمركزی زابل بودم دراوایل پاییز برغم جاری بودن آب دررودخانه مشترك بدلیل وجودماسه بادی دردهانه دو رودی واقع درشرق جاریكه میزان آب ورودی به رودخانه سیستان بسیاراندك و پاسخگوی فصل كشت وزرع نبود ، همزمان كارلایروبی پشت سدكهك تاجاریكه توسط ماشین آلات سنكین ادارات آبیاری وكشاورزی انجام شده بود وچون مابقی مسیررودخانه درخاك افغانستان بود ودولت ایران هم بادولت كمونیستی افغانستان ارتباط سیاسی نداشت كه باهماهنگی آنهاكارادامه یابد، لذاموضوع درشورای تامین شهرستان مطرح و بناشد باحمایت نیروهای كمیته و ژاندارمری مسیرمذكور لایروبی تاآب جاری شود.

بالاخره صبح روز موعود بهمراه فرماندار(محمدحسین مظفری)، فرمانده ژاندارمری(سرهنگ ذهتاب)، فرمانده كمیته انقلاب اسلامی(پاسدارحسینی طباطبائی) وفرمانده سپاه وگردان سوارزرهی ارتش طوری به سمت جاریكه حركت كردیم كه قبل ازطلوع خورشید كارلایروبی شروع شد ، همزمان باشروع كار بولوزرها بدلیل وحشت رانندگان ازتیرانداری نیروهای افغان ، اعضای شورای تامین شهرستان ازجمله فرماندار، حقیر ، آقای طباطبائی و یكی ازفرماندهان سپاه كناررانندگان بولدوزر نشستیم تابالاخره كاربدون درگیری انجام وآب چشم گیری به سمت زهگ جاری گردید.

این روال درسنوات بعدهم توسط فرمانداران بویژه عزیزان بومی جاری وساری بود وافزون ترازآن درهنگام خشكیدن كامل رودخانه هم  واردرایزنی های ریش سفیدی  ورای مرز شده باامكانات واعتبارات محدود فرمانداری موجبات روان شدن آب دررودخانه رانیزفراهم می ساختند.

درحال حاضر برغم اینكه رودخانه مشترك كاملاً خشكیده ولی اطلاع موثق وجود داردكه نهرلشكری واقع درعمق 15 كیلومتری خاك افغانستان كاملاً پرآب ورودخانه هیرمند درنزدیكی دهانه ی این نهربا كیسه های شن وبصورت خاكی مسدودشده است، این درحالیست كه فصل كشت وكار درسیستان نزدیك ودرعین حال كلیه رودخانه ها وانهار داخلی سیستان مملو از خاك وشنهای روان گردیده كه اگر آبی نیز درهیرمند ورودخانه مشترك جاری شود قطعاً ویقیناً قابل جاری شدن دررودخانه سیستان نخواهد بود.

وضعیت اسفناك سیستان و مسدودبودن رودخانه ها درحالی اتفاق می افتد كه پنج فرماندارباتجربه ومتخصص برپنج بلوك سیستان حاكمند وهیچ تلاش برون مرزی ویادرون مرزی برای بسیج مردم وامكانات مكانیكی دستگاههای اجرائی ولایروبی انهار برای دمیدن روح امید به زندگی درسكنه باقی مانده سیستان انجام نمی شود!!

دراین مطلب نه اینكه فرمانداران عزیز وهمكاران گرانقدرم رابه كم كاری متهم كنم كه اتفاقاً تنهادستگاههای فعال سیستان فرمانداریهای پنجگانه هستند كه جوربسیاری ازكمبودها دربخش آب وخاك من الجمله سازمانهای آب منطقه ای وجهادكشاورزی رایك تنه بردوش دارند وزیر فشار مطالبات مردم استخوانهای آنهاخورد میشود ودریغا ؛ مسئولی ازاین سازمانها كه پاسخگوی مشكلات امروز سیستان باشد.

بنظرمیرسدوزارت كشورمثل همه ی دوران 35 ساله انقلاب قصددارد جور كم كاری سایردستگاههارایك تنه بردوش بكشد والا چه دلیل دارد سازمان عمران سیستان منحل وبه شركت آب وخاك سیستان وزیرنظر آب منطقه ای قرارگیرد وحالانیزوزارت نیرو این شركت رامنحل كرده كه احتمالاً وزارت كشورواستانداری وفرمانداریها وظایف اورا انجام دهند.

ازاستاندار سیستان وبلوچستان توقع داریم تازمانی كه پروژه لوله كشی به مزارع محقق نشده است مدیران اینگونه دستگاهها دروزارت نیرو را موظف كنند درانجام وظایف شان كوشاترباشند و نسبت به لایروبی انهارورودخانه ها وحتی كانالهای درجه یك ودوی منطقه اقدام تاحداكثربهره گیری از منابع آب موجود راداشته باشیم . 




نوع مطلب : سیستان و دریاچه هامون، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

 استاندارسیستان وبلوچستان باشگردخاصی نیروهای مسئله سازدرجنوب شرق كشوررا شناسائی میكند یكی ازراههایی كه ایشان رادرخنثی كردن جریان سازی های رسانه ای بسیاركمك كرده است توجه دقیق ایشان به مطالب مطروحه درفضای مجازی است كه كمتر استانداری درسیستان وبلوچستان ازاین  امكان دردسترس توانسته بهره گیری كند.

عضویت ایشان دربعضی از شبكه های اجتماعی مجازی نیزاوراقادرساخته  شگرد كسانی كه بدنبال موج سواری سیاسی برعلیه مسئولین نظام ویا ایجاد جوسازی های بحران زادرداخل استان هستندرا زیرنظر بگیرد و ازآبشخورهای داخلی آنها مطلع گردد.

ایشان بامشام تیز سیاسی اش متوجه جریان سازی رسانه ای وموج سواری  عده ای  شده است كه چگونه  از یك مسئله كوچك محلی وحذف سیلابه دوم استان دربعضی سربرگهای اداری كه بارها توسط مسئولین مربوطه برسهوی بودن آن اذعان شده قصدداشتند سوء استفاده كرده وآنرابه بحرانی  ملی وقومی تبدیل نمایند متاسفانه دراین راستا بعضی ازنمایندگان فاقد وجه ی مردمی كه برای دست و پا كردن آراء دوره بعد به هرهشیشی دست می یازند نیز آتش بیارمعركه  بوده وهستند.

استاندار، بانفوذ واعتمادی كه در جامعه استان كسب كرده است شخصاً دربرابر این مسئله ایستادگی كرد وحتی برای عادی  سازی مسئله بارها درمصاحبه هایش ازسیلابه دوم ویاازسیلاب اول نام استان صرف نظر كرده كه وانمود نمایند این خلاصه گویی ربطی به حذف نام تاریخی یك استان ندارد.

مدیری بااین ضریب هوشی وظرفیت بالای مدیریت درخور حمایت جدی ومردمی است، بانوشتن اینگونه واژه هادر بیان واقعیت ممكن است بعضی مخاطبین رامكدركند كه من بااین مطالب قصد نزدیكی به ایشان رادارم ولی باوربفرمائید من اصلاً درسیستان وبلوچستان زندگی نمی كنم و هیچ قرابت وشباهت سیاسی وجناحی به ایشان ندارم وازهمه مهمتربازنشسته ی همین دستگاهم كه اگه كلاهم جامونده باشه مجددابه آنجابرنخواهم گشت ولی واقعیتهارابایدگفت ، اگرچه عملكردایشان درخصوص سیستان بسیارجای نقدمنصفانه داشته ودارد!!

رویهمرفته ایشان مصداق این ضرب المثل است: عطرآن است كه خود ببوید / نه آنكه عطاربگوید 






نوع مطلب : اجتماعی، سیاسی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط : تیزهوشی استانداردربرابرجریان سازی رسانه ای بعضی فعالین سیاسی استان،

عكس ازروستای دادی دردهه 40

روستای دادی یكی ازروستاهای تاریخی وباقدمت  منطقه ی شیب آب سابق وشهرستان هامون فعلی درسیستان است كه در12 كیلومتری شهر محمدآباد و2 كیلومتری شمال بخش تیمورآباد واقع میباشد ، این روستابراساس سرشماری سال 1385 جمعیت آن 270 خانواروحدود300 نفر است درحالیكه جمعیتش دردهه 30 بیش از2000 نفربرآوردشده است.

به گفته بعضی ازمعمرین فلسفه نامگذاری روستا به حدود400 سال قبل وسكونت فرد گاوداری بنام "دادخدا" ازطایفه ی قروتخوار  برمیگردد اوكه ازاولین ساكنین  این روستای بندری(لب دریاچه هامون) بحساب می آیدودرفرهنگ عامه سیستان به دادخدا عنوان دادی اطلاق میگردد روستابنام اونامگذاری شده است.




ادامه مطلب


نوع مطلب : روستاهای سیستان، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

باكمال تاسف تاكنون بعضی ازقول هایی كه توسط مسئولین استان درمورد سیستان مطرح شده پوچ و توخالی درآمده است،  بعدازسفررئیس جمهور به سیستان وبلوچستان وآن برخورد سرد ایشان درتجمع مردم درقبال خواسته های برحق شان آقای استانداربه منطقه سیستان رفته وازطرف رئیس جمهورقول تصویب منطقه آزاد سیستان را به مردم شهرستانهای زابل ،هامون ، زهك، هیرمندونیمروز داده است .

حتی جراید دردیداراستاندار باامام جمعه زابل ازقول حجت الاسلام كیخا امام جمعه زابل، قریب الوقوع بودن تحقق این قول رامنتشرو ایشان درخطبه های نمازبه این مطلب اشاره داشتندولی اخیراً مطلع شدیم نه تنها ازتصویب منطقه ی آزادخبری نیست كه بنابه اظهارات دبیر شورای عالی مناطق آزاد كشورپیشنهاداین قصه ی پرغصّه ازسوی استانداری به شورای عالی هماهنگی مناطق آزاد نیز ارائه نشده است!!

ازسویی دیگر درجلسه مدیریت بحران استان مطرح شدكه استاندار بزودی(حداكثرتاتاریخ 15/ 5/ 1393) جهت مذاكره با استاندارنیمروز به افغانستان خواهدرفت، متاسفانه این قول استاندارهم به كمارفت و تنهادر برنامه ی ثریا اعلام شد سفربدلیل عدم ثبات سیاسی در افغانستان ومشخص نبودن رئیس جمهور این كشور كنسل شده است!!

حالاحقیقت پشت پرده چیست خدامیداند! البته اكثرحرفها ومطالب مسئولین دروضعیت اقتصادنامطلوب كنونی فقط درحدشعارقابل تفسیراست  و شعارهاهم نهایتاً هماننددوران دوم خردادبه بوته ی فراموشی سپرده میشود.

البته تفاوت مقطع كنونی بادوران اصلاحات خاتمی درسالهای 76-84 این هست كه درحال حاضربا كمك فن آوری اطلاعات حافظه مردم بشدت قوی شده بطوریكه اگه مسئولی سرفه كنددرحافظه آنان بعنوان یك سندثبت و ظبط میشودودرمقابل قدرت مانورسیاست بازان هم محدودشده وقادربه غوغاسالاری وشعارمحوری واغفال مردم نیستند.

برهمین اساس اطلاعات رسانه های جمعی آنقدربروز وبهنگام شده كه اگه ازمسئولی اقدام مثبتی بروزنماید توسط رسانه های حقیقی ومجازی تقدیرواگه خدای نكرده مرتكب شعارمحوری شود به سرعت مورد انتقادقرارمی گیرد.





نوع مطلب : سیاسی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

شرایط نابسامان و حساس معیشت سیستانیان كه ناشی ازخشكسالی های ممتدوخشكیدن تالاب هامون وقطع جریان آب ازسوی همسایه شرقی میباشد، کارشناسان را بر آن داشت تا راه های مختلفی برای برون رفت از این معضل را مورد بررسی قرار دهند.

به سبب آنکه اقتصاد سیستان وابستگی بسیار زیادی به آب دارد و این آب از ان سوی مرز بایستی تامین می شد کارشناسان وزارت نیرو بر آن شدند تا راه حل هایی را مورد بررسی قرار دهند که تامین آب در داخل کشور صورت پذیرد .

و نخستین گمانه زنی ها مبنی براحتمال وجود سفره های زیر زمینی آب  مطرح شد .

این گمانه نهایتا به  این فرجام رسید که در اردیبهشت سال ۹۲ با حضور نمایندگان وزارت نیرو مقرر شد تا شرکت آب منطقه ای سیستان وبلوچستان  نسبت به انعقاد و انجام  قرارداد ، بابت تامین آب از عمق زمین اقدام نماید.

 در این اقدام مقرر شده بود تا یک شرکت خارجی با همکاری وزارت نیرو به آب منطقه ای استان معرفی و این نهاد حصول نتیجه آن را پیگیری نمایند.

نکته ی قابل تامل در آن است که در مکاتبات ارسالی از سوی برخی ایرانیان خارج از کشور که کار مطالعه برروی دشت سیستان را بر عهده داشتند  و این امر برآنان مسجل شده بود که افغانستان همکاری لازم را نخواهد داشت، مدعی شده بودند  که در عمق بین ۱۲۰۰ الی ۱۸۰۰ متری زمین و حجم عظیمی از منابع آبی موجود است .

این حجم آب تا به اندازه ای است که می توان به میزان ۴۵۰۰ لیتر بر ثانیه و به مدت ۳۰۰ سال از آن آب استخراج نمود !

مقدار قابل توجهی که برای مدت های بسیاری سیستان را از معضلات امروزش نجات خواهد داد . این موضوع به عنوان یک منبع آبی مطمئن و قابل اتکا در زمان بحران، توسعه صنعت و کشاورزی را در پی خواهد داشت.

 آنچه امروز در کل منطقه سیستان درباره میزان مصرف روزانه آب شرب مطرح می شود مقدار ۲۰۰۰ لیتر بر ثانیه است . چیزی که نصف میزان ادعا شده را شکل می دهد .

حتی اگر این بحث مطرح شود که ممکن است این حجم مایع موجود ،آب غیرقابل شرب و بدون استفاده باشد اما این گمانه نیز مطرح می شود که ممکن است این حجم عظیم مایع در عمق زمین سیستان مربوط به فرآورده های نفتی باشد . مطلبی که به سبب اثبات تکثر حجم آب در سیستان دور از ذهن نمی آید. مهم نیست که آب چه کیفیفتی داشته باشد ، مهم آن است که آب وجود دارد و به روشهای موجود امکان تصفیه آن نیز مهیاست .

امیدواریم دولت مردان گرامی بار دیگر این موضوع بسیار مهم را در فعالیت های خود برای بهبود شرایط زندگی در سیستان مد نظر قرار دهند و به صورت شفاف موارد مطرح شده در باره آن را مورد بررسی قرار دهند .

​ این طرح ،یکی از موارد قایل تاملی است که اگر به آن پرداخته شود بسیاری از مشکلات سیستان برای همیشه حل خواهد شد که امیدواریم کاروان تدبیر و امید این موضوع مهم را مورد تدبیر ارزنده ای قرار دهند .

قسمتی ازمقاله مهدی کشته گر – مرداد93





نوع مطلب : اقتصادی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

IMG-20140811-WA0012




ادامه مطلب


نوع مطلب : اقتصادی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

موج سواری سیاسی بعضی فعالین سیاسی استان اززمانی كه دولت اعتدال توجه به مطالبات مردم سیستان وبلوچستان رامحور كار خود قرارداده یشدت افزایش یافته است درخاطر مخاطبین عزیزجوسازی های این عناصر دردوره های قبل وجوددارد كه چگونه واژه "تبعیض" مثل نقل و نبات درمحافل مختلف نقل قول آنها بود وتبعیض بین شمال وجنوب استان رابرای موج سواری رسانه ای ازآن به وفور استفاده می كردند ومتاسفانه مسئولین گذشته نیز برغم تسلط براین فعالین بانگاه اغماض آمیز ازكناراین تبلیغات وجفاهادرحق شمال وجنوب استان می گذشتند.

ولی تیزهوشی هاشمی استاندارسیستان وبلوچستان موجب گردید برغم همپالگی سیاسی بااین فعالین ، دربرابر این جفای تاریخی به سرعت موضع بگیرد و به جریان سازی های رسانه ای آنها نیزپاسخ درخورارائه دهد .

ازطرفی دولت دریك مقطع بامسافرت یكی ازهمین فعالین سیاسی به تركیه موافقت نكرد به سرعت هرچه تمامترجریان منتسب به این فعالین ازممنوع الخروج  شدن آنها خبردادند و قصدداشتندجامعه استان رادچارالتهاب كنند ولی دراینجانیز تیزهوشی استاندارازموج سواری آنها جلوگیری واعلام نمود  دررابط باسفرفعال سیاسی به تركیه هیچكس ممنوع الخروج نشده است، الا اینكه مشاركت نكردن درجلسه ی تركیه مصلحت بوده است.

صداقت استانداربادرایت سیستان وبلوچستان آنقدرشفاف وگویاست كه بهره برداری یكی ازبزرگان وفعالین سیاسی استان رااز جریان آزادسازی گروگانها نوعی جریان سازی رسانه ای عنوان واعلام كرده است.

استانداردرپاسخ به نقش این فعال درجریان گروگان هاگفت: بزرگ‌ کردن نقش ایشان جریان‌سازی رسانه‌ای بود.درحالی که برخی دستگاه‌های امنیتی درخواست داشتند این فرد در زمان آزادی مرزبانان حضور داشته باشد اما من موافقت نکردم .




نوع مطلب : سیاسی، 
برچسب ها : فعالین سیاسی، موج سواری سیاسی، استاندارسیستان وبلوچستان،
لینک های مرتبط :

دربرنامه امشب سه شنبه 21/ 5/ 93 " كافه سئوال" شبكه 2 به مناسبت جنگ فاجعه بارغزه و كشتار كودكان وزنان غزه  ازدوتن هنرمند صداوسیما من الجمله  محمدرضا هدایتی هنرمندوخواننده سیستانی دعوت شده بود كه هدایتی دراین برنامه ی نیم ساعته  مبحث انسانیت رامحور صحبتش قراردادوگفت مابعنوان انسان دربرابر مظالمی كه برجامعه انسانی صورت میگیرد باید عكس العمل نشان دهیم .

هنرمندسیستانی درقسمتی ازسخنانش گفت: همانطوركه قلب مادربرابراین فاجعه كودك كشی درغزه بدردمی آید طبیعی است دربرابركودك كشی داعش هم همین احساس راداریم وحتی دراستان سیستان وبلوچستان هم كودكانی هستند كه نیازبه كمك دارندویادرسیستان مردم براثرخشكسالی وریزگردها زندگی سختی دارند باید عكس العمل مایك عكس العمل انسانی وهمگانی باشد.

محمدرضاهدایتی كه ازهنرمندان بزرگ كشور بحساب می آید برتفكركودك كشی وقتل عام انسانها درغزه نفرین فرستاد واز خداوند  رفع همه ی فتنه ها را ازروی زمین درخواست نمود.

برهمه ی سیستانیها اعم ازمسئولین، متخصصین،هنرمندان، دانشگاهیان، دانشجویان، دانش آموزان، تجار، كاسب،قاضی، نظامی ، انتظامی ، شاغل ، غیرشاغل درهرنقطه ای كه درایران وخارج ازایران هستندلازم است مراتب دردمندی مردم سیستان وگرفتاریهای روزمره آنهادربرابرریزگردها وخشكسالیهای متمادی رابه اطلاع مسئولین نظام وسازمانهای جهانی برای احقاق حقوق آنهاازافغانهابرسانند. 




نوع مطلب : آینده داران سیستانی، 
برچسب ها : محمدرضاهدایتی، كافه سئوال، سیستان وبلوچستان،
لینک های مرتبط :
دوشنبه 20 مرداد 1393 :: نویسنده : غلام محمد خلیلی


عکس های طنز و دیدنی شصت و یک


تفاوت قصه گویی مادران تهرانی وبیرجندی:

تهرانی:یکی بود یکی نبود یه فرشته مهربون بود که خیلی کوچولو وناز بود درست مثل باربی.....


بیرجندی:شوشده بود یکدفه یه جنه پری از زر خاک بدراومد گوف پخخخ....هوووووو... ای کدو بچه ی که هنو دخو نشده؟بیایوم ایره بخوروم.......!

 

کوشاماکو چیست؟

1)آیا نام رشته کوهی است در ژاپن؟


2)آیا نام رودی است در چین؟


جواب:خیر,این زمزمه یک پیرمرد بیرجندی است که به دنبال کفشهایش میگردد.


واکنش زنهابعدازنگاه شوهرشون:

زن تهرانی:عزیزم این نگاهت روخیلی دوست دارم.


زن بیرجندی:بازچکارتنه!!!!بیاموربخور....


زن زابلی: وِرچه دَرچَشِه منه نگامینی،درچَشِه مِه ریخ دیدِه



تلاش بیرجندی وزابلی برای نرقصیدن:

زابلی:ول کُنِه منه، و ارواح مرده گو اگه بلدو(مقاومت اصغروک برای نرقصیدن در مجلس عروسی)


بیرجندی :به حضرت عباس نمتونم،به اروا خاک پدرخو بلد نیوم،به مرگتو لنگون مو دخو

 شده،جان ننه ی خو ول کو ماره!!!



نظرمردان تهرانی وبیرجندی درموردرنگ موی همسر: 

تهرانیه:عزیزم ماه بودی ماه ترشدی 

بیرجندیه:هرچی مونه بدبخت کارکنم توگوه کو ور کله ی خو مال
  

 


گفتگوی دو کفتر باز بیرجندی: 

محمد:چه خبرو حسین جان جدیدا خیلی میایی لب بونو بلکه خبر ایه؟هی اسپلون اسپلون داری بلکه میی کفترون بچه هان مردم بگیری؟

حسین:نه بابا دیدم ای بچه همسایه ما خود یه اسپلون یه هواپیما فوق پیشرفته امریکایی به جا کفتر و ته یارده گفتم مو هم بیم بلکه به جا کفترون خو و کفترون مردم یه دو تا هواپیما و ته یارم سوارینجه شم برم یه دور زنم.





نوع مطلب : كاریكاتور وطنز، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
یکشنبه 19 مرداد 1393 :: نویسنده : غلام محمد خلیلی

هوای زمانه غیر قابل تنفس است، اما ما به نفس كشیدن ادامه می دهیم...

آیا ما مرده ایم ؟؟؟؟






نوع مطلب : اجتماعی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
جمعه 17 مرداد 1393 :: نویسنده : غلام محمد خلیلی

میون کوچه شماردیدُم بِبَخشَی 
کَموکِّه اُونجَه وَاستیدُم بِبَخشَی

سلام کِردُم ولی از ته گلو خُو 
هوا یخ بُو مِه لَرزیدم بِبَخشَی

میون ، چادِر بُدَی اما از آخِر 
کِلَپّ و لَو شُمار دیدُم ببخشی

شما ،کُفری بُدَی اما چه فَیدَه ؟ 
مُو از تَه دل مِه خَندیدم ببخشی

مِه پِندارُم شماهم دل شما مَست 
میون کوچه مِه رقصیدم ببخشی

به یَکهُو دِرسِرا واشُد وَویلاه 
به قُرعُومرگ خُوردیدم ببخشی

مو ازنَه نِه ی شما دلخورنیایم 
ولی خَیلِه به ترسیدُم ببخشی

هَفَش تا فاشِ جیشتِ وَمُو دادَن 
که حال خور نِفَهمیدم ببخشی

مو و اُونو و خاک اِنداز و جارو 
سه چارروز وُرمِه لَنگیدُم ببخشی

مو وَر دورِخُو مثل پَل پَلیسکِه
هَموجوری مِه چَرخیدم ببخشی

از آخِر هم شما پا پِش گذاشتَی 
و گر نه وَا مِه جِرتیدم ببخشی

خدا عمرِ بده نَه نِه ی شما رَ 
شُمار وَ نه نه بخشیدم ، ببخشی

ابراهیم اشراقی

1- شما رو سرکوچه دیدم ویه کم اونجا وایستادم ، ببخشید
2- سلام کردم ولی آهسته واز ته گلو .چون هوا سرد بود ومی لرزیدم ،ببخشید
3- لای چادر پیچیده بودین ولی آخرش چونه و لبتونو دیدم ، ببخشید
4- شما عصبانی بودین ولی من از ته دلم می خندیدم ، ببخشید
5- گمونم شما هم دلتون می خواست وسط کوچه براتون می رقصیدم ، ببخشید
6- یک دفعه در خونتون واشد ومرگ خودمو جلو چشمم دیدم ،ببخشیید
7- من از مامانتون دلخور نیستم . ولی خیلی ازشون ترسیدم ، ببخشید
8- هفت هشت فحش بد به من دادن که بعضی هاشون رو نفهمیدم ، ببخشید
9- هاج و واج مثل فرفره دور خودم می چرخیدم ، ببخشید
10- من یک طرف واونا وجاروخاک انداز یک طرف . تا سه چهار روز می لنگیدم ، ببخشید
11- از آخرهم شما پا پیش گذاشتین و گرنه خرد وخاکشیر می شدم ،ببخشید
12- خدا به مامانتون عمر طولانی بده .شما رو به ایشان بخشیدم ،ببخشید





نوع مطلب : كاریكاتور وطنز، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

بدین وسیله به اطلاع كلیه داوطلبان متقاضی ثبت نام و شركت در آزمون استخدامی سازمان تامین اجتماعی در سال 1393 می‌رساند،كه ثبت نام در این آزمون منحصراً به صورت اینترنتی از طریق سایت سازمان تامین اجتماعی به نشانی:  www.tamin.ir  از روز چهارشنبه مورخ 15/5/93 آغاز و لغایت روز شنبه مورخ 25/5/93 پایان می‌پذیرد.

لذا كلیه متقاضیان، ضرورت دارد كه در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه شرایط و ضوابط عمومی و اختصاصی آزمون و فراهم نمودن مدارك و اطلاعات مورد نیاز ثبت‌نام، نسبت به ثبت‌نام در آزمون فوق اقدام نمایند.



ادامه مطلب


نوع مطلب : اجتماعی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
پنجشنبه 9 مرداد 1393 :: نویسنده : غلام محمد خلیلی

(!)  ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻥ ﺁﻣﺪ : .... ﺧﻮﺍﺏ ﺭﻓﺖ !
(!) ﺯﻧﺎ ﺁﻣﺪ : .... ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺭﻓﺖ !
(!) ﺳﻮﺩ ﺁﻣﺪ : .... ﺑﺮﮐﺖ ﺭﻓﺖ !
(!) ﻣُﺪ ﺁﻣﺪ : .... ﺣﯿﺎ ﺭﻓﺖ !
(!)ﻓﺴﺖ ﻓﻮﺩ ﻭ ﭘﺮﺧﻮﺭﯼ ﺁﻣﺪ : ... ﺳﻼﻣﺖ ﺭﻓﺖ !
(!) ﺭﺷﻮﻩ ﺁﻣﺪ : .... ﺣﻖ ﺭﻓﺖ !
(!)ﺩﯾﺮ ﺧﻮﺍﺑﯽ ﺁﻣﺪ : ... ﻧﻤﺎﺯ ﺻﺒﺢ ﺭﻓﺖ !
(!) ﺍﺳﺮﺍﻑ ﻭ ﻣﺼﺮﻑ ﮔﺮﺍﯾﯽ ﺁﻣﺪ : .... ﻗﻨﺎﻋﺖ ﺭﻓﺖ !
(!) ﻗﻮﻡ ﭘﺮﺳﺘﯽ ﺁﻣﺪ ..: ﺑﺮﺍﺩﺭﯼ ﺭﻓﺖ !
(!) ﻣﺎﻫﻮﺍﺭﻩ ﺁﻣﺪ ...:ﺣﺠﺎﺏ ﺭﻓﺖ !
(!) ﺟﻮﺍﯾﺰ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻭ ﮔﺎﻭﺻﻨﺪﻭﻕ ﺁﻣﺪ ...:ﺯﮐﺎﺕ ﺭﻓﺖ !
(!)ﺗﻠﻔﻦ ﺁﻣﺪ ...:ﺻﻠﻪ ﺭﺣﻢ ﺭﻓﺖ !
ﺍﻧﺪﯾﺸﻪ ﮐﻨﯿﻢ !!!
ﭼﻪ ﻫﺎ ﺁﻣﺪ،ﭼﻪ ﻫﺎ ﺭﻓﺖ !....؟




نوع مطلب : اجتماعی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


بدون شرح!




نوع مطلب : كاریكاتور وطنز، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
Amanollah Tamandehrou
 نوشته:امان الله تمنده رو
توسعه جوامع امری اتفاقی و تصادفی نیست بلکه تلاشی اختیاری ، ضروری و برنامه ریزی شده است.
برای رسیدن به توسعه، مردمان یک سرزمین یا باید از الگوها و تجارب جوامع توسعه یافته پیروی کرده یا با استفاده از تئوریها و نظریات علمی و با توجه به ضرورتها و نیازمندیهای منطقه ای برای تحقق برنامه ها و اهداف توسعه بخش تلاش کنند .

برای نیل به اهداف توسعه بخش نه یک یا چند گروه اجتماعی ، بلکه تمامی اقشار از روشنفکران ، رهبران مذهبی و مدیران دولتی گرفته تا کارگر و کارمند و کشاورز و صنعت کار همگی باید طبق برنامه های مدون ،زمانبندی شده و متحد تلاش نموده و در اجرای برنامه ها کم کاریهای هر گروه را به آنان یادآوری نمایند تا خللی در برنامه های از قبل تعیین شده به وجود نیاید. 

همبستگی ملی و اراده جمعی برای ایجاد تغییر نیز باید وجود داشته باشد تا مبادا گروهی در راه برنامه ها خللی ایجاد کنند.جلب مشارکت اجتماعی و همراهی تمام گروههای قومی هم باید مد نظر برنامه ریزان توسعه قرار بگیرد.


ادامه مطلب


نوع مطلب : اجتماعی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

20140728_162632

علی اوسط هاشمی استاندارسیستان وبلوچستان درسفراخیرش به منطقه ی سیستان ازسفر قریب الوقوع  اش به  افغانستان خبرداد كه موجبات خوشحالی ومسرت مردم رافراهم ساخت اگرچه بعضی كارشناسان اعتقاد دارند این سفر اندكی دیر است ولی حقیر معتقد است رایزنی وگفتگوی همه جانبه با مسئولین افغانی  مشروط به داشتن برنامه واختیارات لازم با توجه به حسن روابط درتمام مقاطع كارسازومفیداست.

تماس با مسئولین افغان دراستانهای همجوار ازجمله ولایت نیمروزو هلمندو برقراری ارتباط مستمر ودوستانه برای به نتیجه رسیدن مذاكرات سطوح بالا ومذاكرات وزیرخارجه وسایرصاحب منصبان كشوری ازاهمیت فوق العاده ای برخورداراست.

مراودات حسنه ای كه بین سران و بزرگان گذشته ی سیستان (قبل ازانقلاب) بامسئولین محلی افغان درولایات همجوار برقرار بود برغم  روابط غیرشفاف دولتها در بازبودن مسیر وبرقراری آب هیرمند نقش تعیین كننده داشت.اگرچه حالا آن روابط محلی حاكم نیست ولی درعوض روابط دوكشوربسیارحسنه وبرادرانه میباشد.

نقشی كه می تواند دربازكردن فصلی جدید بین مقامات سیاسی استان سیستان وبلوچستان باولایات هلمند، نیمروز ، فراه وقندهار توسط علی اوسط هاشمی وهیات همراه ایفاگردد چنانچه گامهای اول آن حساب شده وبااختیارات كافی برداشته شود میتواند باردیگر حق وحقوق تالاب بین المللی هامون ورودخانه سیستان رااحیاء وازطرف دیگر خواسته ها وصحبت های دوستان افغان رانیزشنید. 

سالهای مدید و طولانی است كه مقامات ایرانی بویژه مسئولین سیستان وبلوچستان بصورت رسمی اجازه نیافتند ازمستحدثات جدیدی كه مسئولین كشور افغانستان برای محدود سازی وقطع آب به سمت ایران ایجادكردند دیدن كنند ،تلاش شود هیاتی مشترك تشكیل گردد تا 1000 كیلومترمسیررودخانه رابرای تبادل همكاریهای جدید بازدیدنمایند.

احتمال میرود طرفهای مقابل تبادل وارائه خدمات زیربنائی مثل پروژه های برق رسانی ، آبرسانی، راه سازی، بهداشت ودرمان و مسائل اقتصادی بویژه موادنفتی برای مناطق مرزی ازجمله خواسته های محلی شان باشد، هیات ایرانی اختیارات لازم رابرای تبادل مقاوله نامه های مشترك كسب كرده باشند.

چنانچه قبلاً هماهنگ شود كه همزمان بادیداراستاندارسیستان وبلوچستان ازنیمروز اجلاس مشترك استانهای هلمند، فراه، زابل(استانهای مسیر رودخانه هیرمند)ونیمروز با محوریت "آب هیرمند" درزرنج برگزارگردد قطعاً نتایج كارساز تری رابرای سیستان وحقآبه هامون بدنبال خواهدداشت.  

  




نوع مطلب : سیستان و دریاچه هامون، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

مجلس شورای ملی درتاریخ 22 تیرماه سال 1328 درنشست 191 خود موضوع سه سال خشكسالی سیستان و بی آبی هیرمندرادردستوركارخودقرارداده ووزیرخارجه رابرای توضیحات لازم وپاسخ به سئوالات آقای منصف نماینده قاینات به صحن علنی فراخوانده  است.

 سیستان درآن دوره فاقدنماینده درمجلس بوده ولی  درحال حاضربرغم اینكه 17 سال ازخشكسالی سیستان وقطع حقآبه سیستان وتالاب هامون توسط افغانها میگذردمتاسفانه هیچ یك از وزرای خارجه كشوردراین مدت پاسخگوی مسائل سیستان نشده ورئیس مجلس شورای اسلامی ودیگر289 نماینده ملت ازبیچارگی های مردم سیستان نامی برزبان نیاوردند!

چگونه است كه درسال 1328 نماینده قائنات چنین دفاع جانانه ازحقوق مردم سیستان صورت داده است مگرحق قانونی وكیل المله بودن، ازنمایندگان عزیزمجلس شورای اسلامی كه پسوندآخری آن حق مضاعفی درحمایت ازملت مسلمان برذمه ی آنهاگذاشته ازآنان سلب شده است؟؟

جهت اطلاع مخاطبین عزیزمشروح سخنان آقای منصف نماینده ی قائنات وپاسخ وزیر خارجه وقت را كه ازوبلاگ "سیستان برای سومین بار"گرفته شده ذیلاً درج می نماید.

مخاطبین عزیزخوددرخصوص عملكرد مجلس فعلی وخشكسالی سیستان قضاوت نمایند! 




ادامه مطلب


نوع مطلب : سیستان و دریاچه هامون، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
یکشنبه 5 مرداد 1393 :: نویسنده : غلام محمد خلیلی

سال 430 ه ق :ابوالفتح بستی از مشاهیر بزرگ سیستان در گذشت.

سال 450 ه ق :طاهربن محمد بن خلف بن احمد صفار سیستانی به تقویت آلب ارسلان سلجوقی،سیستان را از گماشتگان غزنوی باز پس گرفت.

سال 460 ه ق:طاهر بن محمد بن طاهربن خلف بااسترداد موطن وسرزمین خود سیستان به مدت 20 سال در آنجا حکومت کرد.

سال 465 ه ق:بهاءالدوله طاهر بن محمد نصر بن احمد به سلطنت سیستان تکیه زد.

سال 480 ه ق:امیر شاهنشاه از خاندان کیانی با تصرف زرنج عنوان شاهی برخود نهاد و دارالحکومه سیستان را به دست آورد .

سال 481 ه ق:بهاءالدوله طاهربن نصربن احمد امیر سیستان وفات یافت در همین سال قحطی عظیمی سیستان را فرا گرفت.

سال 483 ه ق:حکومت سیستان بر تاج الدین ابولفضل قرار گرفت.

سال 534 ه ق:ملک تاج الدین ابوالفتح ملک نیمروز و فرزند طاهربن محمد در جنگ با قراختاییان در دشت قطران و سرحد سمرقند به اتفاق ترکان خاتون همسر سلطان سنجر سلجوقی اسیر شد دوران سلطنت او طولانی و پر برکت و خجسته بود.



ادامه مطلب


نوع مطلب : سیستان و دریاچه هامون، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

بارها مسئولان ورسانه های استانی درباره کاهش جمعیت در روستاهای مرزی سیستان هشدار داده اند.جمعیت بسیاری از روستاهای مرزی جنوب شرق کشور به دلیل بحران آب وخشكسالی های ممتد در حال کم شدن است. یكی ازدلایل كاهش روستاهای مرزی درشهرستان هیرمنداز توابع سیستان ، نداشتن امكانات زیربنایی مثل آب ، راه ، بهداشت و....است ، گزارش های دریافتی ازروستاهای تابعه هیرمند حكایت ازفقدان آب درشبكه های لوله كشی مخصوصاً درتابستان میباشد این ذرحالیست كه راههای روستایی آن مناطق نیزطعمه شنهای روان شده ودربسیاری ازایام رفت وآمد مردم مرزنشین به سختی انجام میشود.

مردم مرزنشین سیستان درفصل طوفانها هم ازدست ریزگردها خانه نشین شده وهم بدلیل مسدودشدن درب خانه ومنازلشان باشنهای روان درچارچوب خانه ها زندانی هستند، بسیاری ازسكنه روستاهای مرزی سیستان ، فراراز زندان طبیعی را در برقرارماندن ، ترجیح داده ورهل جلای وطن ومهاجرت به حواشی شهرهای مركزی را برگزیده اند . 
كارشناسان علوم اجتماعی پیش بینی كردند منطقه سیستان باتوجه به خشكسالیهای پی درپی وازهمه مهمترطوفانهای وحشتناك اخیركه درعمربادهای 120روزه بی سابقه است بویژه درمناطق مرزی اش بزودی خالی ازسكنه خالی خواهدشد. 
یك كارشناس جمعیتی میگوید سیستان درشرایط طبیعی دارای رشد منفی جمعیت بوده و میزان باروری درروستاها ازسال 1375 درحدهشدارقرارگرفته ولی هم اكنون باسیر افزایشی مهاجرتها خطر خالی شدن روستاهای صفرمرز امری بذیهی است وی می افزاید: آب و هوا و وجود امکانات مناسب از دلایل جابه جایی نیروی انسانی به حساب می‌آید و افراد به طور معمول نقاطی را برای سکونت انتخاب می کنندکه از امکانات بهتری برخوردار باشد.

علاوه براین بخشی از این جابه جایی نیروی انسانی به این موضوع بر می‌گردد که سیاست گذاری های خاصی برای چاره اندیشی در مورد پیامدهای تغییرات آب و هوایی انجام نشده و دولت این بحران را مدیریت نکرده است.به گفته او خشکسالی یک جبر جغرافیایی است اما چون مدیریت بحران نشده یعنی برای برون رفت از این بحران راهکارهایی اندیشیده نشده لذا جمعیت بیشتر روستاهای مرزی سیستان کاهش یافته است و به خاطر تعطیلی بازارچه ها ی مرزی ودیواركشی مرزوازبین رفتن ممر درآمد،اكثرجمعیت مرزنشینان مهاجرت کرده اند.

یكی ازصاحب نظران درزمینه تقسیمات كشوری میگوید: یكی ازدلایل تقسیم سیستان به 5 شهرستان مستقل ناشی ازهمین مدیریت بحران شكل گرفته و تا حدودی مراكز شهرستانها بعنوان مراكز امكانات تبدیل شده ولی  به دلیل نبود سیاست گذاری برای مقابله با پیامدهای 17 سال خشکسالی و تداوم این پدیده دارایی روستاییان از بین رفته است یا به عبارت دیگر چون اقتصاد روستایی مبتنی بر کشاورزی و دامداری است تغییرات آب و هوایی تاثیر مستقیمی بر درآمد و شیوه زندگی روستاییان گذاشته و روستایی برای این که خود را از این وضعیت رها کند به سمت شهرها گرایش پیدا کرده است وچون شهرهای جدیدسیستان امكانات بیشتری ازروستاها نداشتند لذا برای روستایی مرزنشین صرف نمیكندوبه خارج ازسیستان وحتی خارج ازاستان مهارت می نماید.

متاسفانه بلوچستان هم برای سیستانیها بدلیل حاكم بودن مسائل قومی ومذهبی جذابیت مهاجرت ندارد ومرزنشینان سیستانی ناچاربه كوچ به نقاط مركزی كشورهستند.




نوع مطلب : سیستان و دریاچه هامون، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

خراسان -  
نویسنده: جواد نوائیان رودسری  

پس از پایان جنگ جهانی دوم، متفقین دادگاهی برای محاکمه جنایتکاران جنگی تأسیس کردند. مقر این دادگاه، شهر نورنبرگ آلمان بود. متفقین که مدعی برقراری عدالت و از بین بردن دشمنان بشریت بودند، تبلیغات وسیعی درباره دادگاه نورنبرگ به راه انداختند. 

متهمان این دادگاه که عموماً از مقامات ارشد آلمان هیتلری بودند، به اعدام و حبس های طولانی محکوم شدند. نهادینه شدن موضوع «هولوکاست» و تردید ناپذیر بودن آن از دید مقامات اروپایی، آمریکایی و صهیونیست ها، در همین دادگاه رقم خورد. با این حال کمتر کسی می داند که مستندات این دادگاه چگونه تهیه و حکم دادگاه چگونه صادر شد. 

تردیدی نیست که سران نازی مرتکب جنایت علیه بشریت شده بودند و جمع آوری ادلّه محکمه پسند علیه آن ها، کار دشواری نبود. با این حال ماده 21 اساسنامه دادگاه نورنبرگ اعلام می کرد:«دادگاه برای اموری با شهرت عمومی طلب دلیل نخواهد کرد، بلکه آنها را بدیهی خواهد شمرد.» عجیب این جاست که تنها موضوعی که در این دادگاه برپایه شهرت و شایعه مورد بررسی قرار گرفت و به مرحله صدور حکم رسید، ماجرای «هولوکاست» بود. 

رأی دادگاه نورنبرگ با چنین اساسنامه ای، بعدها به عنوان حکمی غیر قابل خدشه پذیرفته شد و انکار کنندگان هولوکاست به استناد رأی چنین دادگاهی، محکوم به حبس و جزای نقدی شدند. 

روند برگزاری دادگاه، حتی برای رئیس آن نیز قابل قبول نبود. دیوید ایروینگ، مورخ انگلیسی، در این باره می نویسد:«حقوقدانان بنام، در سراسر جهان، از روند دادرسی نورنبرگ احساس شرم می کردند. بی تردید قاضی رابرت.اچ جکسون، رئیس آمریکایی تهمت زنندگان، از این شیوه ها شرمنده بود؛ این امر در دفتر روزانه شخصی او، که من آن را خوانده ام، مشهود است». 

روژه گارودی، نویسنده فقید فرانسوی نیز در کتاب ارزشمند و محققانه خود به نام «تاریخ یک ارتداد»، دلایل ارائه شده توسط صهیونیست ها برای اثبات «هولوکاست» را، یک به یک بررسی و آن ها را با استناد به وقایع رد کرده است.

در جریان جنگ جهانی دوم، بیش از 50 میلیون انسان قربانی شدند. بیشترین آمار قربانیان مربوط به شوروی سابق بود. بیش از سی میلیون نفر از اتباع این کشور در جریان جنگ جهانی دوم به قتل رسیدند. 

هیچ گاه آمار میلیونی کشته شدگان جنگ جهانی، به شکلی گسترده رسانه  ای نشد، در حالی که همه آن ها با مدارک و شواهد قابل اثبات بود. بدون شک، کشتار انسان ها عملی قبیح و غیرقابل توجیه است؛ اما چرا در میان آمار عظیم کشته شدگان جنگ جهانی دوم، تنها یهودیان مورد توجه قرار گرفتند؟ آن هم با استناد به رأی دادگاهی که برای اثبات موضوع، خود را ملزم به جمع آوری ادله نمی دانست.

پرسشی که باید به آن توجه کرد

با چنین شیوه ای بود که ماجرای «هولوکاست» به ابزاری برای زیاده خواهی صهیونیست ها تبدیل شد. رژیم اشغالگر قدس با گذشت ده ها سال از جنگ جهانی دوم، هنوز هم بسیاری از اعتراضاتِ علیهِ خود را به بهانه «هولوکاست» درهم می کوبد. با این وجود، پاسخ به یک پرسش مهم و اساسی در این زمینه باقی مانده است. حتی اگر «هولوکاست»، چنان که صهیونیست ها ادعا می کنند، واقع شده باشد؛ ارتباط این موضوع با اشغال سرزمین فلسطین و کشتار و قتل عام مردم بی دفاع آن چیست؟ 

آیا تاوان کشتار یهودیان در اروپا باید توسط مردم مظلوم فلسطین پرداخت شود؟!





نوع مطلب : تاریخ ، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
پنجشنبه 2 مرداد 1393 :: نویسنده : غلام محمد خلیلی


قدرتهای بزرگ و در راس آنها آمریکا و اسرئیل جنگی رسانه ای را آغازکرده اند که تمرکز اساسی آن بر روی گروه داعش اما هدف اساسی آن وانمود کردن این مطلب به افکار عمومی خفته عربی است که شما توانایی رویارویی با داعش را ندارید.

داعشی که در سال 2013 تشکیل شد به سرعت در رسانه های غربی جای خود را پیدا کرد و تبلیغات گسترده رسانه های غربی، آن هم با عنوان «دولت اسلامی عراق و شام» برای این گروه آغاز شد.

وقتی واژه داعش را در گوگل جستجو کنیم دایره المعارف ویکیپدیا را می بینیم که این گروه را با نقشه ادعایی قلمروش معرفی می کند. اگر چه ویکیپدیا اعلام می کند دولت اسلامی را کسی به رسمیت نمی شناسد اما خود از این واژه استفاده کرده است.

وقتی درباره آمار نیروهای داعش در گوگل جستجو کنیم چیزی عاید ما نمی شود اما واقعیت این است که این گروه بسیار کوچک و محدود است.

وقتی پیگیر اخبار داعش باشیم خبرهایی از اقامه حدود ، استقرار سرویس اطلاعاتی داعش در مناطق مختلف، فروش نفت و عایدات یک میلیون دلاری در روز،... را می بینیم که تداعیگر یک دولت کامل است در شرایطی که اینگونه نیست و این گروه تنها متشکل از گروهی مزدور است.

ممکن است داعش برای تحقق هدف خود در تخریب خانه کعبه روزی بخواهد از موشک هایی که به غنیمت گرفته است استفاده کند اما استفاده از موشک نیازمند امکاناتی است که به یقین آمریکا و اسرائیل در اختیار این گروه قرار خواهند داد.

اینجا سئوالی در ذهن می آید و آن هدف و دلیل واقعی در ساخت ساعت بزرگ مکه است، آیا در ساعتی که در ساخت آن دست شرکت های آمریکایی دیده می شود و در بلندترین مکان ممکن در مجاورت خانه کعبه نصب شده است فناوریی به کار رفته است که در زمان لازم برای هدایت موشک ها به سمت مکه کارایی داشته باشد؟

آیا اندیشه جدا کردن صحرای سینا از مصر با هدف کنترل صهیونیزم بر آن، در برنامه کاری داعش و جنگ رسانه ای غرب به سود داعش قرار دارد؟ آنچه تاکنون آشکار است اینکه گروهی تندرو در سینای مصر از ایجاد خلافت اسلامی خبر داد و این خبر در رسانه های صهیونیستی بازتاب گسترده ای داشته است.




نوع مطلب : سیاسی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
با توجه به پیش بینی ها در روزهای آتی شدت باد و توفان در حوزه سیستان افزایش می یابد و بنابراین باید دستگاه ها و نهادها آمادگی کامل برای وقوع هر حادثه ای را داشته باشند و با هم در زمینه رفع مشکلات تا حد توان مشارکت و همکاری کنند.

به گزارش روزنامه «سیستان و بلوچستان»، «باقر کرد»، در ستاد مدیریت بحران که با محوریت توفان در حوزه سیستان و با حضور اعضاء در سالن جلسات دفتر امور عمرانی استاندار برگزار شد، افزود: با توجه به اینکه توفان و گردوخاک در حوزه سیستان تجربه شده است، باید تمام مشکلاتی که در این بخش وجود دارد رفع شود تا دیگر شاهد مشکلات در توفان ها نباشیم.

وی ادامه داد: از تجارب گذشته در حوزه سیستان و دیگر حوزه های مشابه باید استفاده لازم شود.وی تأکید کرد: با توجه به وضعیت سیستان و پیش بینی ها درخصوص افزایش سرعت باد و گرد و خاک، باید نمایندگان ستاد بحران استان در ستاد بحران سیستان حضور داشته باشند و این نهاد و فرمانداران حوزه سیستان هر دو ساعت گزارشی از وضعیت حوزه خود به اطلاع استاندار برسانند.

وی با اشاره به نقش رسانه ها گفت: باید اطلاع رسانی و آموزش های لازم از سوی رسانه ها به مردم داده شود.


شهریار:آموزش های لازم واطلاع رسانی به مردم وهمچنین مشاوره وكمك به مسئولین ازوظایف رسانه ها اعم ازمجازی وحقیقی است كه امیداست این رابطه ی تنگاتنگ بتواند از نگرانی هاودلواپسی های مردم سیستان بكاهد.
به همین منظورنكات ذیل به ستادهای شهرستانی درسیستان پیشنهادمیگردد.  
1-درروزهایی كه طوفان خارج ازحدنرمال میباشد وریزگردهاسلامت مردم سیستان راتهدیدمیكند حتی الامكان مردم ازخانه هاخارج نشوندواین مطلب توسط مراكز بهداشتی به آنهااطلاع رسانی شود..

2-درایامی كه طوفان شدید میباشد مردم ازماكس استفاده كنند،طبیعی است ازطرف ستادمدیریت بحران به تعداكافی ماكس رایگان دراختیارمردم شهروروستا گذاشته خواهدشد.

3-ستادمدیریت بحران باتوجه به بالارفتن مصرف آب وبرق درچنین روزهایی وناتوانی مردم درپرداخت هزینه های برق وآب ترتیبی اتخاذنمایند موضوع كاهش نرخ هزینه آب وبرق درحوزه سیستان محقق شود.

4-تعداد مراكزاورژانسی درسیستان بویژه درمناطق روستائی افزایش یابد واین مراكز به امكانات لازم مجهزشوند.

5- دستگاههایی ذیربط برای پخت نان توسط روستائیان درمنازل آردرایگان ویاباقیمت مناسب دراختیارآنهاقراردهند.

6-باتوجه به خسارات وارده به اراضی كساورزی وباغات وحتی اماكن مسكونی ومحل نگهداری احشام ستاد های شهرستانی اكیپ های برآوردخسارات راعازم روستاهانمایندتاكمك های بلاعوض به خسارت دیدگان پرداخت شود.
7- بانك كشاورزی اعطای وام بلند مدت باحداقل بهره برای كمك به بنیه ضعیف كشاورزان سیستانی رادردستوركارعاجل قراردهد. 

8- ستادهای شهرستانها مراقبت لازم دربازبودن راهها، برقرای آب آشامیدنی وخارج ساختن روستاها ومنازل مردم درمسیرشنهای روان بااكیپهای مجرب و....صورت داده واقدام نمایند.  




نوع مطلب : اجتماعی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

خراسان: بیشترین کانون های بحرانی ریزگردها در افغانستان واقع شده است.فرماندار زابل در گفت و گو با روزنامه «سیستان و بلوچستان»، با اعلام این مطلب گفت: عمده کانون های بحرانی ریزگردها که باعث به وجود آمدن توفان های گرد و غبار در منطقه سیستان می شود در افغانستان واقع شده و فقط تعداد کمی از آنها در ایران و منطقه سیستان قرار گرفته است.

 باید کانون های بحران در دو کشور ایران و افغانستان مهار شود تا بتوان از شدت توفان ها در این مناطق کاست.وی تصریح کرد: برای به نتیجه رسیدن عملیات مقابله با توفان های شن و ریزگردها باید در افغانستان نیز اقداماتی انجام شود.

وی خاطرنشان کرد: اگرچه اعتباراتی برای بیابان زدایی تعلق گرفته، اما میزان این اعتبارات به علت بالا بودن حجم کار و پهنه عملیاتی کافی نیست.وی افزود: سیستان اکنون به علت خشکسالی ها و هجوم ذرات گرد و غبار و ریزگردها در شرایط بحرانی قرار گرفته است که برای بهتر شدن شرایط این منطقه باید اقداماتی انجام گیرد.

شهریار: متخصصین منابع طبیعی وبیابان زدائی اعلام كردند مسیروزش بادهای 120 روزه سیستان ازشمالغرب به سمت جنوب شرق میباشد چگونه میشودكه منشاءریزگردهادر افغانستان باشددرحالیكه این كشوردرسمت شرق وشمالشرق سیستان قراردارد،گویافرماندار عزیز ماناظربرمحیط نیست ونظرات غیركارشناسی ارائه میدهند.





نوع مطلب : اجتماعی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

منبع:تفتان نیوز

یادداشت علی اوسط هاشمی، استاندار سیستان و بلوچستان

 «ﺳﻼﻡ ﻭ ﺑﺎ آﺭﺯﻭﻱ ﻗﺒﻮﻟﻲ ﻃﺎﻋﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺘﻤﺎﺱ ﺩﻋﺎ، ﭼﻨﺪ ﺭﻭﺯﻱ ﺍﺳﺖ ﺳﻴﺴﺘﺎﻥﻭﺑﺨﺸﻲ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎﻥ ﺳﺨﺖ ﺑﺎ ﻫﻮﺍﻱ ﺑﺴﻴﺎﺭ آﺳﻴﺐ ﺯﺍ ﺩﺳﺖ ﻭ ﭘﻨﺠﻪ ﻧﺮﻡ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺍﻳﻦﻭﺿﻌﻴﺖﻧﻮ ﻧﻴﺴﺖ ﻭ ﺳﺎﻟﻬﺎﺳﺖ ﺍﺯ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﻫﻮﺍﻱ ﭘﺎﻙ ﺧﺴﺎﺭﺗﻬﺎ ﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﻣﻬﺎﺟﺮﺕ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺣﺮﺍﺝ اﻣﻮﺍﻝﺑﺮ ﺧﻼﻑﻣﻴﻞ ﺩﺭ ﭘﻴﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﻧﺪ.

 ﺍﻣﺎ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺑاﻳﺪ ﺑﮕﻮﻳﻢ ﻃﺮﺣﻬﺎﻱﺑﺴﻴﺎﺭ ﺑﺰﺭﮒ ﻭ ﺑﻲ ﻧﻈﻴﺮﻱ ﻧﻪ ﺩﺭ ﺷﺮﺍیط ﺩﺭآﻣﺪ ﺭﺅﻳﺎﻳﻲ ﺩﺭ ﺳﺨت ترﻳﻦ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﭘﻮﻟﻲ ﻭ ﺩﺭ آﻣﺪﻱﻛﺸﻮﺭ ﺩﺭ ﺳﻔﺮ ﺩﻭﻟﺖ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻭ ﺍﻣﻴﺪ ﻣﺼﻮﺏ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻛﻪ ﺑﺎ اﺟﺮﺍی آﻥ ﺑﺨﺸﻲ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷﺮﺍﺋﻂﺣﺎﻛﻢﺑﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺭﺍ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﺳﺎﻣﺎﻥ ﺩﺍﺩ.

ﺍﻣﺎ ﻣﻬم ﺗﺮﻳﻦ ﺑﺨﺶ آﻥ ﻫﻮﺍﻱ ﺳﺎﻟﻢ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺿﺎﻣﻦ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎﺭﻱ ﻭ ﺣﻴﺎﺗﻲﻓﻌﺎﻝﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻃﺮﺡ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻭ ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻛﺎﺭ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻛﻪ ﺑﻪﻣﺤﺾ ﻧﻬﺎیی ﺷﺪﻥ ﺑﻪ اﺟﺮﺍی آﻥ ﺧﻮﺍﻫﻴﻢ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺩﺭ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﺯﻣﺎﻥ ﻫﻢ ﺍﺟﺘﻨﺎﺏ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﺍﺳﺖﺑﺎ اﻳﺠﺎﺩ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻭﺍﻛﻨﺶ ﺳﺮﻳﻊ ﺑﺮﺍﻱ ﺳﺮﻛﻮﺏ ﻣﻨﺸﺎﺀ ﻃﻮﻓﺎﻥ ﻛﻪ ﺷﻜﻞ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﻧﺪ.

ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻴﺎﻧﺪﻳﺸﻴﺪ ﻭ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺷﻜﻨﻨﺪﻩﺭﺍ ﺩﺭﭼﻪ ﻣﻴﺪﺍﻧﻴﺪ ؟ ﺑﺨﺼﻮﺹ آﻥ ﺩﺳﺘﻪ ﺍﺯ ﻋﺰﻳﺰﺍﻧﻲ ﻛﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺭﺍ ﺳﺮﺍﻍ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻳﺎ ﻋﺎﻣﻞﮔﺮﺩﻳﺪﻩﺍﻧﺪ ﻭ ﻳﺎ ﺭﺍﻫﻜﺎﺭ ﻫﺎﻱ ﻣﺆﺛﺮ ﻋﻠﻤﻲ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺑﻮﺩﻥ ﺑﺮ ﻣﺴﻴﺮ ﻋﻠﻢ ﻭ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻭ ﺍﺛﺮ ﺑﺨﺶ ﺑﻮﺩﻥ آﻥﺩﺭ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺭﺍ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺍﻧﺪ اﻗﺒﺎﻝ ﺧﻮﺍﻫﻴﻢ ﻧﻤﻮﺩ ﭼﻮﻥ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺍﺯ ﺭﺍﻫﻜﺎﺭ ﻫﺎﻱ ﻣﺆﺛﺮ.»



ادامه مطلب


نوع مطلب : اجتماعی، سیاسی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

ظهور- 313



خط اول

حب العباس :: کرامات حضرت ابوالفضل

مبشرات ظهور

عصر ظهور

عصر ظهور

آیه قرآن

 
 
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات